-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

عنوان خبر : پيشنهاد انجمن علمي تغذيه ايران براي حذف عنوان مشاوره تغذيه از شرح خدمات پزشکان عمومي

خلاصه خبر :

 انجمن علمي تغذيه ايران  حذف عنوان مشاوره تغذيه از شرح خدمات پزشکان عمومي پيشنهاد کرد.

شرح خبر :

با توجه به اينکه مطابق مصوبه پنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي نظام پزشکي مورخ 1400/06/25  يکي از خدمات قابل ارائه در تبليغات پزشکان عمومي «مشاوره تغذيه» درج گرديده است، اعضاي انجمن علمي تغذيه ايران، پزشکان عموني را فاقد توانايي  لازم براي مشاوره علمي و دقيق دانست و طي نامه اي پيشنهاد حذف عنوان مشاوره تغذيه از شرح خدمات پزشکان عمومي را پيشنهاد دادند. 

ليست كلي اخبار