-
اخبار ويژه
صفحه اصلي | مشاهده اخبار

مشاهده اخبار

عنوان خبر : معرفي کتاب "برنامه هاي تغذيه جامعه در نظام سلامت ايران"

خلاصه خبر :

کتاب "برنامه هاي تغذيه جامعه در نظام سلامت ايران" توسط انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور منتشر شد.

شرح خبر :

کتاب برنامه اي تغذيه جامعه در نظام سلامت ايران تلاشي است براي مستند سازي و معرفي برنامه هاي تغذيه اي موجود در کشور که با هدف بهبود وضع تغذيه گروه هاي ويژه و آسيب پذير يا کل جامعه در نظام سلامت کشور در حال اجرا هستند و البته برخي نيز بطور موقت در طول جريان نگارش و تدوين کتاب متوقف شده اند. در اين کتاب، برنامه هاي تغذيه اي با توجه به گروههاي هدف اصلي، شامل زنان سنين باروري، کودکان زير 1سال، کودکان سنين مدرسه و نوجوانان، جوانان و ميانسالان و سالمندان کل جامعه طبقه بندي و معرفي شده اند. در گردآوري اطلاعات تا حد ممکن از اسناد موجود در مورد هر برنامه، مقالات و
 مطالعات انجام شده و در مورد آن و نظر کارشناسي کارشناسان دفتر بهبود تغذيه جامعه در وزارت بهداشت استفاده شده است. در عين حال، اعضاي دانشگاهي تيم اجراي اين پروژه، با استناد به اجزاي ضروري يک برنامه، بخش هايي از برنامه ها را که در اسناد موجود توضيح داده نشده بودند، از طريق مطالعه و مصاحبه با مطلعان برنامه تکميل نموده اند. در نتيجه در کتاب، مشخصات برنامه ها بصورتي هماهنگ در همه ابعاد منعکس شده است. در عين حال، در انتهاي معرفي هر برنامه، ارزيابي تدوين گران، از نقاط قوت و ضعف برنامه فهرست شده است. اميد آنکه اين مجموعه بتواند به عنوان يک مرجع اوليه در معرفي مهمترين مداخلات جمعيتي اعمال شده در کشور مورد استفاده پژوهشگران و علاقمندان قرار گيرد.

ليست كلي اخبار